Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Grupa Łapaj sp. z o.o. sp. k. w dniu 25.09.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu SA.57015 (2020/N). Celem projektu jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie udzielenia wsparcia (realizacji projektu).

Planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 324 896,13 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 13/100).
Wkład Funduszy Europejskich: 324 896,13 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 13/100).

Nr Umowy - POIR.03.04.00-02-0357/20, Beneficjent - Grupa Łapaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wartość projektu: 324 896,13 zł w tym 100% ze środków europejskich Okres realizacji: 01.08.2020-31.10.2020

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

„Zwiększenie konkurencyjności Sanatorium Uzdrowiskowego Verde Montana dzięki rozbudowie infrastruktury oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Całkowita wartość projektu - 2 868 814,54  PLN, Wkład Unii Europejskiej - 917 080,06  PLN
Beneficjent - Capitol Łapaj Sp.j., ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie