PAKIETY POBYTOWE SPRAWDŹ OFERTĘ REZERWACJA ONLINE SPRAWDŹ TERMIN

Monitoring

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHPRZEZ GRUPĘ ŁAPAJ SP. Z O.O. SP.K.


SZANOWNI PAŃSTWO,


informujemy, że w związku z wdrożeniem w Spółce GRUPA ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp.k. nowych zasad przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych dostosowanych do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, wprowadziliśmy nowe rozwiązania mające na celu osiągnięcie najwyższego stopnia zabezpieczenia przetwarzanych Państwa danych osobowych. W tym celu poniżej, przekazujemy Państwu informacje w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych związku z zainstalowaniem i eksploatacją systemu monitoringu.

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w związku z eksploatacją systemu monitoringu jest GRUPA ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kudowie – Zdrój, ul. 1 Maja 25, 57-350 Kudowa-Zdrój zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589767, REGON: 021894662, NIP: 8992736173.Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem:  ul. 1 Maja 25, 57-350 Kudowa-Zdrój lub wysyłając wiadomość mailową pod adres: ado@villaverde.pl

2. Niniejsza informacja odnosi się do systemów monitoringu zainstalowanych w Hotelu Villa Verde Congress & SPA (ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie) oraz Hotelu Verde Montana Wellness & SPA (ul. 1 Maja 25 A, 57-350 Kudowa – Zdrój) – wnętrza oraz wokół budynków.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa Gości hotelowych, Klientów, Pracowników i innych osób przebywających na terenie Hoteli. 

4. Zapisy z monitoringu Administrator przechowuje co do zasady przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zapisania się nagrania. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami, zapisy przetrzymywane są nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń. 

5. GRUPA ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp.k. nie przetwarza danych osobowych związanych z monitoringiem w sposób zapewniający niezwłoczną identyfikację osób monitorowanych. Dane osobowe zbierane w drodze monitoringu, stanowiące wizerunek, mają charakter niestrukturyzowany.

6. Przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach określonych przez RODO. Z tytułu przetwarzania danych przysługuje Państwu w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe, jak również prawo do żądania ich poprawienia i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach wskazanych w RODO. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

7. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne celem wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego. W tym zakresie dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym zGRUPĄ ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp.k.- pracownikom i zleceniobiorcom, organom publicznym, podmiotom świadczącym usługi prawno – organizacyjne, dostawcom usług zaopatrujących GRUPĘ ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp.k. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne związane z zainstalowaniem i eksploatacją systemu monitoringu. Odbiorcą danych osobowych jest też Administrator Systemu Informatycznego. 

8. Biorąc pod uwagę przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas danych, przysługują Państwu uprawnienia do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

c. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

d. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

e. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


ZASADY PRZETWARZANIA

Mając na uwadze, że priorytetem Administratora –GRUPY ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp. k. jest prawidłowa realizacja wszystkich obowiązków wynikających z RODO i uregulowań zawartych w polskich aktach prawnych oraz wdrożenie zasad opisanych w dokumentach wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią Zasad Przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych na stronie internetowej www.verdemontana.pl oraz www.villaverde.pl, które zawierają istotne dla Państwa informacje dotyczące sposobów, celów i podstaw przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wskazują jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zasady przetwarzania Danych Osobowych dostępne są także w Hotelach.